بسم الله الرحمن الرحیم
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ العربیة

نگاهی به وجه تسمیه و موقعیّت جغرافیایی، سیاسی و نظامی شهر جندی‌شاپور

چکیده
باوجود مطالعات صورت گرفته درباره جندی‌شاپور، تاکنون توجه چندانی به وجه‌تسمیه، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و نظامی این شهر صورت نگرفته است. از جندی‌شاپور در متون تاریخی با نامهای مختلفی یادشده است، که مهمترین آنها عبارتند از جنتاشاپیرتا، بیت لاپات، وه اندیوخ شاپور، بیل آباد و جندی‌شاپور. این شهر یکی از شهرهای خوزستان بوده و بین شهرهای شوش، شوشتر و دزفول قرار داشته است، و موقعیت آن با روستای شاهآباد یا اسلام‌آباد کنونی منطبق است. زندان این شهر در زمان ساسانیان از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و ظاهراً زندانی سیاسی محسوب میشده است. موقعیت سیاسی و سوقالجیشی این شهر نیز موجب شده است که مدتی بهعنوان پایتخت از آن استفاده شود.

کلیدواژگان
جندی‌شاپور، موقعیت جغرافیایی، سیاسی و نظامی، زندان، پایتخت

 فصل نامۀ پژوهشی مطالعات میان رشته ای تاریخ و تاریخ نگاری – سال اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۹ فروردین ۱۳۹۷ساعت: ۹:۳۴ بعد از ظهر۲۸۱ بازدید