بسم الله الرحمن الرحیم
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ العربیة

دیدگاه

مفاهیم بنیادین: ۱۲- تمدن

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English الحضاره تمدن medeniyet die Zivilisation la civilisation the civilization        

مفاهیم بنیادین: ۱۱- فرهنگ

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English الثقافه فرهنگ kültür die Kultur la culture the culture        

مفاهیم بنیادین: ۱۰- تاریخ

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English التأریخ تاریخ tarih die Geschichte La histoire history   ریشه شناسی ۱- از ریشه‌ی عربی «اَرَخ» یا «اِرَخ» به معنای گوساله‌ی وحشی و بردن آن در باب تفعیل: «أرَّخَ» یا «وَرَّخَ» ۲- برگرفته از واژه‌ی فارسی «ماه‌روز» به‌معنای «شبانه‌روز» که اسم مفعول «مورَّخ» از آن ساخته شد؛ ۳- برگرفته […]

مفاهیم بنیادین: ۹- جامعه

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English الإجتماع جامعه toplum die Gesellschaft la société the society      

مفاهیم بنیادین: ۸- طبیعت

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English الطبیعه طبیعت doğa die Natur la nature the nature      

مفاهیم بنیادین: ۷- جهان

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English العالَم الکَون جهان کیهان Dünya Evren die Welt Das Universum le monde L’univers the world the universe      

مفاهیم بنیادین: ۶- دین

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English دین دین din (Die) Religion (La) religion religion   ریشه شناسی ۱- دین dīn: محکمه – دنو و دینو: قانون و حق و داوری – دانو: حکم کردن – دیه نو: قاضی (در زبان اکّدی) ۲- دا dā: اندیشیدن (در اوستایی) – ذی dhī: دریافتن و اندیشیدن (در سنسکریت) […]

مفاهیم بنیادین: ۵- علم

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English العلم دانش علم bilgi Bilim Wissen Wissenschaft Savoir science Knowledge  science   ریشه‌شناسی ۱- عَلَم: نشانه؛ بر مبنای آخرین برگردان سنگ­نبشته­های دربردارنده­ی ریشه­ی ع­ل­م در جنوب عربستان، می­توان به پیوند معنایی این واژه با عَلَم به معنای «نشانه و علامت» و یا در معنایی دیگر، «بینش غیبی که با […]

مفاهیم بنیادین: ۴- ایمان

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸

العربیه فارسی Türkçe Deutsch Français English الإیمان ایمان inanç der Glaube la foi the faith