بسم الله الرحمن الرحیم
جمعه ۵ آذر ۱۴۰۰ العربیة

درس‌گفتار

درس‌گفتار تاریخ انقلاب اسلامی ایران: ۱- کلیات

۲۴ / ۰۲ / ۱۴۰۰

۱- مفهوم انقلاب   ۲- نگاهی کلی به فرآیند ظهور انقلاب اسلامی ایران     ۳- ویژگی‌های انقلاب     ۴- نظریه‌های انقلاب