بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ العربیة

معرفی نرم افزارهای نور

معرفی نرم افزارهای دانشمندان مسلمان

۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۹

  معرفی نرم افزار خواجه نصیرالدین طوسی- قسمت ۱   معرفی نرم افزار خواجه نصیرالدین طوسی- قسمت ۱     معرفی نرم افزار شاهنامه فردوسی- قسمت ۱   معرفی نرم افزار شاهنامه فردوسی- قسمت ۱    

معرفی نرم افزار عرفان

۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۹

  معرفی نرم افزار عرفان- قسمت ۱   معرفی نرم افزار عرفان- قسمت ۲

معرفی نرم افزار تاریخ تشیع

۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۹

  معرفی نرم افزار تاریخ تشیع- قسمت ۱   معرفی نرم افزار تاریخ تشیع- قسمت ۲

معرفی نرم افزار تراث

۰۷ / ۰۹ / ۱۳۹۹