بسم الله الرحمن الرحیم
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ العربیة

سوابق تدریس

۱- دانشگاه مذاهب اسلامی
تاریخ پیامبران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، تاریخ مغرب و اندلس (۱۳۹۶)، بررسی سیر مطالعات اسلامی در غرب (۱۳۹۵)، تاریخ اروپا از انقلاب کبیر فرانسه تاکنون (۱۳۹۵-۱۳۹۶)، تاریخ تمدّن و علوم اسلامی۱و۲ (۱۳۹۳-۱۳۹۴)، متون تاریخی به عربی (۱۳۹۳-۱۳۹۴)، متون تاریخی به انگلیسی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)، جهان اسلام در عصر حاضر ۱ و۲ (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، تاریخ تمدّن و علوم اسلامی (۱۳۹۰-۱۳۹۱)، تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام ۱و۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۴، ۱۳۹۶-۱۳۹۷)، فرهنگ تقریب ۱و۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۴، ۱۳۹۶-۱۳۹۷)، آشنایی با منابع تاریخ اسلام (۱۳۹۱-۱۳۹۲)، جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۲)؛ تاریخ فِرَق و مذاهب اسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۴، ۱۳۹۶-۱۳۹۷)، آشنایی با جغرافیای سیاسی و مذهبی جهان اسلام (۱۳۹۱-۱۳۹۲)، تاریخ تحوّلات ایران اسلامی از آغاز ورود اسلام تا پایان عصر آل¬بویه (۱۳۹۱-۱۳۹۲)، تاریخ اسلام اختصاصی ۳ (۱۳۹۲)، انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن (۱۳۹۱-۱۳۹۲، ۱۳۹۵-۱۳۹۶).

۲- دانشگاه تهران
تاریخ اسلام (۱۳۹۱-۱۳۹۲).

۳- دانشگاه علمی- کاربردی، واحد سازمان حج و زیارت
تاریخ اسلام و مبانی تشیّع (۱۳۹۰-۱۳۹۱).

۴- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
تاریخ تحلیلی اسلام (۱۳۸۷-۱۳۹۰)، انقلاب اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۹)، تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی (۱۳۸۸-۱۳۸۹).